True E-commerce

True E-commerce

WeMall เว็บไซต์ E-Commerce ในเครือ ascend ที่มีข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ทั้งข้อมูลลูกค้าบนเว็บไซต์ ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลการจัดส่ง รวมถึงระบบโลจิสติกส์ เมื่อต้องการวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้เวลาในการรวบรวมทำให้ไม่ทันต่อการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจ EGG Digital...
Lotus’s

Lotus’s

โลตัส ห้างสรรพสินค้าไฮเปอร์มาเก็ตที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า 100 สาขา ทุกสาขาต่างมี LINE ของตัวเองในการสื่อสารกับลูกค้า ทำให้ข้อมูลลูกค้าถูกกระจายออก ไม่สามารถรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาพรวมได้ EGG Digital เราใช้เครื่องมือ Customer Data Platform (CDP) รวบรวมข้อมูลบน LINE...
Loading...